kundusia.pl

Strona poświęcona Służebnicy Bożej Kunegundzie Siwiec

Żyła prawdami wiary – wywiad z o. dr hab. Szczepanem Praśkiewiczem OCD, relatorem Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych

Podczas sesji naukowej poświęconej mistyczce Kunegundzie Siwiec, która odbyła się w Krakowie, podzielił się Ojciec wiadomością, że jeszcze w tym roku możemy się spodziewać dekretu heroiczności cnót tej Sługi Bożej. Co pozwala mieć taką nadzieję?

– Odbył się już kongres teologów konsultorów,  którzy wraz z generalnym promotorem wiary (zwanym potocznie advocatus diaboli), po przeanalizowaniu Positio, czyli materiału zebranego w czasie procesu beatyfikacyjnego Kunegundy Siwiec,  wypowiedzieli się jednogłośnie pozytywnie  w odniesieniu do praktyki cnót przez Sługę Bożą w stopniu ponad przeciętnym.

W najbliższych miesiącach spodziewane jest posiedzenie kardynałów i biskupów, członków Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych, którzy podejmą dalszą dyskusję nad tymiż cnotami. Jeśli  i oni wyrażą pozytywną opinię, a żywimy nadzieję, że tak się stanie, Ojciec Święty będzie mógł autoryzować opublikowanie dekretu o heroiczności cnót Sługi Bożej, co być może nastąpi jesienią.

Podziękowania za pomoc w przygotowaniu sesji o Kundusi na KID

Diakonia Przyjaciół Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec pragnie wyrazić swoją ogromną wdzięczność wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie sesji naukowej w Karmelitańskim Instytucie Duchowości w Krakowie 13 kwietnia 2024 roku.

Dziękujemy prelegentom za piękny i owocny czas sesji, a także licznie przybyłym Gościom, wspólnotom Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych za ten czas, gdy mogliśmy być razem, aby przybliżać sobie jeszcze bardziej postać naszej kandydatki na ołtarze.

Jeszcze raz – serdecznie dziękujemy!

Mała droga Kunegundy – relacja z sesji naukowej poświęconej sł. Bożej Kunegundzie Siwiec

W Karmelitańskim Instytucie Duchowości w Krakowie 13 kwietnia br. odbyła się sesja naukowa poświęcona sł. Bożej Kunegundzie Siwiec, świeckiej karmelitance i mistyczce. Została zorganizowana w przełomowym momencie procesu beatyfikacyjnego, gdy po zatwierdzeniu dokumentu Positio, czekamy na ogłoszenie dekretu o heroiczności jej cnót. Prawdopodobnie nastąpi to jesienią tego roku.

Sesja rozpoczęła się w południe uroczystą Eucharystią w sanktuarium św. Józefa przy krakowskim klasztorze Ojców Karmelitów, której przewodniczył o. prowincjał Tadeusz Florek i wygłosił homilię. W koncelebrze uczestniczyli m.in. zaproszeni prelegenci: o. dr hab. Szczepan Praśkiewicz, relator Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych, który specjalnie przyjechał na sesję z Rzymu, o. prof. Jerzy Gogola z Krakowa, o. dr Andrzej Ruszała z Przemyśla, o. dr Włodzimierz Tochmański z Czernej, o. Jacek Pawlikowski, asystent wspólnoty OCDS w Wadowicach i opiekun Diakonii Przyjaciół Kunegundy Siwiec, który poprowadził sesję, ks. Krzysztof Mortka, kapelan sióstr zmartwychwstanek z Siwcówki, a także ojcowie z krakowskiego klasztoru: o. przeor Piotr Nyk, o. Przemysław Pliszczyński, o. Łukasz Piskulak, o. Mirosław Gromadzki, i o. Bartłomiej Kucharski.

W sesji licznie wzięli udział także członkowie Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych z Krakowa i z różnych stron Polski. Wśród nich byli przede wszystkim organizatorzy sesji – członkowie Diakonii Przyjaciół Kunegundy Siwiec z Wadowic.

Podczas sesji Kamila i Maksymilian Włodarscy zaprezentowali film dokumentalny o Siwcówce, zawierający ciekawe wspomnienia świadków dotyczące Kundusi i jej rodziny. Znalazły się tam wspomnienia obecnej na sesji s. Angeliny Przybyły ze zgromadzenia sióstr zmartwychwstanek.

Szczególnym uczestnikiem tego wydarzenia była Helena F. Stańczyk, osoba zasłużona dla propagowania duchowości Kunegundy, autorka książki Kundusia z Siwcówki, a także inicjatorka i redaktorka wydania drukiem treści przeżyć mistycznych Kunegundy Siwiec, spisanych przez jej spowiednika ks. Bronisława Bartkowskiego, które ukazały się pt. Miejsce mojego miłosierdzia i odpoczynku. Nadprzyrodzone oświecenia Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec. To właśnie ta publikacja oraz zeznania świadków życia i świętości Kunegundy są kluczem do jej duchowości i stały się punktem odniesienia wystąpień prelegentów podczas sesji.

Ojciec prof. Jerzy Gogola w wykładzie Charakterystyka nadprzyrodzonych oświeceń sł. Bożej Kunegundy Siwiec zwrócił uwagę na to, że rzetelna analiza tych pism każe uznać ich nadprzyrodzone pochodzenie. Oświecenia przybierały formę dialogu Jezusa z Kundusią, do którego dołączali się czasem Matka Boża i niektórzy święci. Jest to dialog ciepły i pełen miłości. Jezus objawia się jako miłość miłosierna; mówi, że pragnie zbawienia każdego człowieka, ale potrzebuje do tego współpracowników. Kunegunda otrzymuje zadania i wskazówki do ich wykonania: należy do osób przeznaczonych w sposób szczególny do szerzenia Bożego miłosierdzia. Jest to droga ochotnego i radosnego przyjęcia krzyża, upodobnienia się do Chrystusa. Jezus wzywa ją do ufności, że jej cierpienie połączone z Jego cierpieniem niesie zbawienie dla innych dusz, jej zaś przyniesie wielką chwałę po śmierci. Warto tu wspomnieć, że pomimo ogromnego cierpienia Kundusia doznawała głębokiego pokoju i odpocznienia. Jest to wezwanie do kroczenia małą drogą dziecięctwa duchowego św. Teresy od Dzieciątka Jezus – drogą miłości, ufności, zawierzenia, prostoty i ubóstwa. Kroczyć nią można tylko przez praktykowanie cnót. Jezus mówił do Kunegundy: „Miej wiarę żywą i ufność dziecięcą, a przede wszystkim miłość. W tych cnotach dojdziesz do najwyższej świętości”. Mowa tu o cnotach teologalnych: wierze, nadziei i miłości, które są drogą do pełnego zjednoczenia z Bogiem, gdyż pomagają oderwać duszę od tego, co Nim nie jest – mówił dr Piotr Strojecki, przewodniczący wspólnoty OCDS na Solcu w Warszawie podczas wykładu Cnoty teologalne w życiu Kunegundy Siwiec. Kierując się wiarą i nadzieją, czuła się wezwana do postawy wynagradzania za grzechy swoje i innych ludzi, gdzie miłość była motywem jej działania. Modliła się za duchowieństwo, umierających, misjonarzy, o nawrócenie grzeszników, za ojca świętego, a także za dusze w czyśćcu cierpiące. Doznała specjalnej łaski kochania sercem Jezusa.

Jak wynika z zatwierdzonego w ramach procesu beatyfikacyjnego Kunegundy dokumentu zwanego Positio (o życiu, cnotach i opinii świętości), który przedstawił uczestnikom sesji o. dr hab. Szczepan Praśkiewicz podczas wykładu Heroiczne cnoty sł. Bożej Kunegundy, konsultorzy jednogłośnie orzekli na podstawie zeznań świadków życia Kunegundy Siwiec podczas procesu, że praktykowała ona cnoty w sposób heroiczny. Jej życie było pielgrzymką w poszukiwaniu doskonałości ewangelicznej według słów Jezusa: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Mt 16, 24). Jej życie potwierdza, że posiadła cnoty kardynalne: roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie i męstwo, wraz z cnotami pokrewnymi. Coraz ściślej jednoczyła się z Panem Jezusem, a w sposób szczególny podczas wieloletniego cierpienia z powodu gruźlicy kości.

Kunegunda Siwiec jawi się nam również jako osoba, która w pełni żyła charyzmatem karmelitańskim. Temu zagadnieniu poświęcony był wykład o. dr. Andrzeja Ruszały Ideał karmelitański w życiu sł. Bożej Kunegundy Siwiec. Jako osoba świecka przeżywała swoją duchowość w świecie, odkrywając ją i rozwijając stopniowo, począwszy od domu rodzinnego, z którego wyniosła głębokie podstawy religijne, przez przełom duchowy podczas misji głoszonych przez redemptorystę o. Bernarda Łubieńskiego i oddanie się Bogu na wyłączność przez złożenie ślubu czystości, wstąpienie do Trzeciego Zakonu Karmelitów Bosych w Wadowicach aż po przyjęcie cierpienia w zjednoczeniu z Jezusem. W zakonie przyjęła imię Teresa od Dzieciątka Jezus, gdyż była zafascynowana duchowością świętej z Lisieux, którą zgłębiała podczas lektury Dziejów duszy. Mała droga św. Teresy stała się jej drogą do świętości. Potwierdził to sam Jezus, mówiąc do niej: „Idź drożyną obraną przeze Mnie, a rozpoczętą niedawno przez […] Terenię”. Kunegunda odkrywała duchowość karmelitańską dzięki naukom ojców karmelitów oraz studiowaniu reguły naszego zakonu.

Innym ciekawym zagadnieniem poruszonym na sesji przez o. prowincjała Tadeusza Florka był Profil psychologiczny Kunegundy Siwiec. Choć jego stworzenie jest trudne z uwagi na znikomość źródeł, to o Kunegundzie można powiedzieć, że była w pełni wolnym człowiekiem, otwartym, dyspozycyjnym. Jako osoba wrażliwa na słowo Boże przejawiała miłość do Boga i bliźniego, a świadomość, że jest przez Boga kochana, pozwalała rozumnie kochać samą siebie. Zachowywała dystans wewnętrzny do tego, co dzieje się w świecie, będąc jednocześnie otwartą na innych w całej swojej życzliwości. Była osobą zrównoważoną, wsłuchiwała się w swoje uczucia i uczucia innych. Dojrzałość pozwalała jej przystosować się do różnych warunków, m.in w czasie bolesnej choroby, podczas której osiągnęła zjednoczenie z Jezusem. Zaskakująca była jej odwaga, gdy brała w obronę pokrzywdzonych w trudnych czasach wojny lub podczas sąsiedzkich konfliktów.

Wspomniany już ważny moment w procesie beatyfikacyjnym Kunegundy Siwiec skłonił do podsumowań. Ojciec dr Włodzimierz Tochmański w wykładzie Historia starań o beatyfikację sł. Bożej Kunegundy Siwiec do 2006 roku przywołał zasłużone dla tej sprawy osoby, m.in. Helenę Stańczyk, Ewę i Stanisława Leśniewskich, Geralda Kozikowskiego, Martę Żukowską – autorkę pierwszej książki (wydanej w 1984 roku) o Kunegundzie Siwiec. Omówił wydanie kolejnych książek, początki pielgrzymek oraz przypomniał pierwszą sesję naukową, która odbyła się w 2006 roku. Temat kontynuował Sławomir Kruk ze wspólnoty OCDS z Chrzanowa, biorąc pod uwagę okres po 2006 roku. Wspominał kolejne pielgrzymki oraz nową ich formę w postaci pielgrzymek duchowych, a także wydawanie kolejnych książek i folderów poświęconych Kunegundzie Siwiec. Znaczącym wydarzeniem w procesie beatyfikacyjnym była ekshumacja jej doczesnych szczątków oraz przeniesienie do kaplicy Sióstr Zmartwychwstanek w Siwcówce. Tradycją już stało się odprawianie drogi krzyżowej w tamtejszej kaplicy w czasie Wielkiego Postu. W omawianym okresie Towarzystwo Przyjaciół Kunegundy Siwiec zakończyło działalność, a w jego miejsce powstała w łonie OCDS w Wadowicach Diakonia Przyjaciół Kunegundy Siwiec.

Ważnym elementem integracyjnym sesji były spotkania przy kawie. Wszyscy z pewnością długo będą pamiętać smakołyki i wyśmienity bigos, które przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Radoczy. W zamian można było wesprzeć finansowo przebieg procesu beatyfikacyjnego. Większość spośród stu kilkudziesięciu uczestników sesji została uwieczniona na pamiątkowym zdjęciu. Znajdzie się ono w zapowiedzianej przez organizatorów publikacji zawierającej pełną treść wykładów.

fot. Zbigniew Nobis OCDS (wspólnota Sosnowiec)

Droga krzyżowa w Siwcówce – 9 marca 2024

W minioną sobotę, 9 marca 2024 roku, w kaplicy św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Siwcówce, miejscu życia i śmierci Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec, modlili się członkowie wielu wspólnot Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych Prowincji Krakowskiej.

Eucharystię sprawował Delegat Prowincjała ds. Świeckiego Zakonu o. Adam Hrabia OCD.

Po Mszy Świętej odbyła się droga krzyżowa prowadzona przez wspólnotę z Andrychowa.

Rozważania Męki Pańskiej oparte zostały na słowach świętych Karmelu.

Po nabożeństwie uczestnicy spotkania mogli posilić się obiadem przygotowanym przez siostry zmartwychwstanki.

Sesja naukowa poświęcona Słudze Bożej Kunegundzie Siwiec NA KID – zaproszenie

Delegat ds. Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych, Rada Prowincjalna, Diakonia Przyjaciół Kunegundy Siwiec oraz Karmelitański Instytut Duchowości zapraszają na sesję naukową poświęconą Słudze Bożej Kunegundzie Siwiec.

Wydarzenie odbędzie się w Karmelitańskim Instytucie Duchowości w Krakowie w dniu 13.04.2024

Plan dnia:

12:00 – Eucharystia
13:10 – Wprowadzenie
13:30 – 18:00 – Referaty

1. O. Jerzy Wiesław Gogola OCD „Charakterystyka Nadprzyrodzonych Oświeceń SB. Kunegundy Siwiec.”

2. O. Andrzej Ruszała OCD „Ideał Karmelitański w życiu SB Kunegundy Siwiec”

3. Piotr Strojecki OCDS „Cnoty teologalne w życiu SB Kunegundy Siwiec”

15:00 – 15:30 – Przerwa

4. O. Szczepan Praśkiewicz OCD „Heroiczne cnoty SB Kunegundy Siwiec w świetle obrad kongresu Teologów Konsultorów Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych”

5. Wacław Grzybowski „Duchowy rachunek sumienia w świetle prywatnych objawień SB Kunegundy Siwiec.”

6. O. Tadeusz Florek OCD „Profil psychologiczny SB Kunegundy Siwiec na podstawie MMMiO”

7. O. Włodzimierz Tochmański OCD „Historia starań o beatyfikację SB Kunegundy Siwiec do roku 2006.”

8. Sławomir Kruk OCDS „Historia starań o beatyfikację SB Kunegundy Siwiec po roku 2006.”

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych duchowością i osobą świeckiej karmelitanki Sługi Bożej Kunegundy Siwiec, objętej procesem kanonicznym zmierzającym do wyniesienia jej na ołtarze.

KARMELITAŃSKI INSTYTUT DUCHOWOŚCI

Adres: Rakowicka 18A, 31-510 Kraków

Telefon: 797 002 380

Pokaż mniej

Najnowsze wydanie książki o Kundusi autorstwa Heleny Stańczyk

W Wydawnictwie Karmelitów Bosych oraz dobrych księgarniach internetowych i stacjonarnych na terenie całego kraju można już nabyć najnowsze wydanie (2024) książki „Kundusia z Siwcówki (Kunegunda Siwiec)”.

Prostemu życiu Kunegundy Siwiec przystaje prosta szata literacka, jaką słusznie obrała autorka opowieści Kundusia z Siwcówki. Dzięki temu nie zaciemniła tajemniczego promienia, jaki je rozjaśniał od wewnątrz, nie przytłumiła ciepła i światła promieniującego z tej wiejskiej, obdarowanej mistycznie kobiety. Choć autorka nie kusi się, by metodą szczegółowych analiz możliwie najpełniej rozszyfrować postać swej bohaterki, podaje przecież solidne punkty rozpoznawcze poszczególnych faz jej dojrzewania. Są one na tyle liczne, by ostro zarysować kontury rozwoju i osobowości Kundusi i jednocześnie na tyle skąpe, by zmusić do refleksji i zadumy nad tym niezwykle zwykłym życiem. W zetknięciu z jego prostotą poznajemy lepiej siebie i tajemnicę trudnego szczęścia znoszenia własnych słabości.

Tego szczęścia cierpliwie uczył Kundusię sam Chrystus. Elementarne zasady Jego nauki brzmią: „Pokora daje ci siłę do cierpliwości, umacnia w ufności. Szczęście dusza znajdzie w pokoju. […] Im dusza mniejsza, tym więcej ją miłuję i tym więcej łask jej udzielam. Dusze małe posiadają moją pokorę”.
Kiedy Kundusia w poczuciu własnej słabości oddaje Panu swoją nieokiełznaną jeszcze naturę, słyszy słowa: „Gdy podaruje się komuś jakąś podartą suknię, obdarowany tak ją naprawi, że będzie jak nowa. Ja duszę twą naprawię moimi zasługami i miłością i piękniejszą się stanie. Gdy przychodzę do serca, ubogacam duszę. Moje skarby stają się jej własnością – daję jej prawo i wolność, aby się z innymi dzieliła”.

Czyż to „prawo i wolność” nie są dla nas wezwaniem? Czyż nie zachęcają do powierzenia się wstawiennictwu tej, której Pan przyrzekł: „Prośby twoje są wysłuchiwane, módl się, a nie ustawaj, bo wiele możesz uprosić dla siebie i dla innych”.

Prawda słów i czynów Kundusi, jasna i wymowna, posiada swoisty czar i moc rozświetlania naszych mroków, bo jest żywym przykładem ewangelicznego życia. Kundusia, olśniona „małą drogą” św. Teresy od Dzieciątka Jezus, starała się drobne sprawy dnia codziennego tak przeżywać, aby stały się wielkie w oczach Bożych. Wielkie – to znaczy czynione z miłości. Chrystus umacnia ją w tym przekonaniu: „Nie chcę od ciebie nic innego, jak tylko, abyś mi płaciła miłością za miłość. Rodzice nie wymagają od słabych dzieci nic, a szczególniejszą jeszcze troskliwością je otaczają. […] Jestem zadowolony twoim pragnieniem i usposobieniem”.

Książka do nabycia:

Życzenia na Boże Narodzenie od Rady Diakonii Kunegundy Siwiec

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i błogosławionego Nowego Roku , który niech będzie rokiem pokoju.

Niech narodzony Jezus znajdzie mieszkanie w naszej duszy i w naszym sercu, byśmy dawali Go światu .

Rada Diakoni Kunegundy Siwiec

Miłość miłosierna w sercu Kościoła – XXIII Ogólnopolska Pielgrzymka do Siwcówki

W dniu 24.06.2023, w uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela, odbyła się XXIII Ogólnopolska Pielgrzymka do Siwcówki pod hasłem „Miłość miłosierna w sercu Kościoła”. W spotkaniu na Wzgórzu Miłosierdzia wzięło udział blisko 300 osób, głównie świeckich karmelitów ze wspólnot prowincji krakowskiej.

Wydarzenie rozpoczęło się od wspólnotowego odmówienia jutrzni oraz przedstawienia i powitania przez zgromadzonych nowego Delegata Prowincjała ds Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych o. Adama Hrabię OCD. Odczytany został również list postulatora procesu beatyfikacyjnego Kunegundy Siwiec o. Szczepana Praśkiewicza OCD w którym przedstawił on stan procesu i zachęcił do gorącej modlitwy o cud za wstawiennictwem Służebnicy Bożej, który będzie ostatnim krokiem do wyniesienia jej na ołtarze.

Następnie wspólnota wzięła udział w Eucharystii której przewodniczył o. Piotr Hensel, Radny Prowincji Krakowskiej Karmelitów Bosych. W homilii zwrócił on uwagę na podobieństwo postaci św. Jana Chrzciciela oraz Sługi Bożej Kunegundy Siwiec. Oboje pełnili w swoich wspólnotach rolę proroków, oboje głosili Boże Miłosierdzie, byli wsparciem i pomocą dla tych, którzy potrzebowali nawrócenia. Do prorockiej postawy, żywego świadectwa wiary zachęcał o. Piotr zebranych karmelitów, tak świeckich jak i habitowych, by na ich widok ludzie z którymi się oni zetkną mogli zapytać, jak pytali się współcześni Jana Chrzciciela: Kimże oni są?

Eucharystię koncelebrowali o. Adam Hrabia OCD, o. Piotr Nyk OCD, który przywiózł na spotkanie braci kleryków karmelitańskich, o. Jacek Pawlikowski OCD, o. Włodzimierz Tochmański OCD oraz ks. Lucjan Dyka ze wspólnoty Rzeszów Wschód.

Po Mszy Św. był czas na modlitwę wewnętrzną przed Najświętszym Sakramentem.

Po przerwie na posiłek i regenerację konferencję poświęconą Miłości Miłosiernej wygłosił o. Włodzimierz Tochmański OCD.

Spotkanie zakończyło wspólne uwielbienie Bożego Miłosierdzia – modlitwy i śpiew przygotowała wspólnota OCDS z Tychów.

Podczas spotkania była możliwość wsparcia procesu beatyfikacyjnego m. in. poprzez zakup ciast upieczonych przez przedstawicieli przybyłych wspólnot.

Większość pielgrzymów skorzystała także z możliwości modlitwy przy doczesnych szczątkach Sługi Bożej Kunegundy Siwiec, które znajdują się w sarkofagu w kaplicy sióstr Zmartwychwstanek w Siwcówce.

Pomimo, iż aura nie była zbyt przychylna i niemal przez cały czas spotkania padał deszcz, to jednak niezwykle liczna była grupa przybyłych na spotkanie, którym bliska jest postać Kundusi i chcieli w Siwcówce dziękować Bogu za życie tej Sługi Bożej oraz wypraszać jej rychłą beatyfikację.

Piesza pielgrzymka z Wadowic do Siwcówki 2023

Tuż przed 9.00 w dniu 23.06.2023 po raz trzynasty wyruszyli z pod klasztoru w Wadowicach na trasę pieszej pielgrzymki do Siwcówki, miejsca szczególnego dla każdego Świeckiego Karmelity, pielgrzymi, reprezentanci wspólnot Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych.

Po Eucharystii, którą sprawował o. Marian Zawada OCD, a koncelebrowali o. Adam Hrabia OCD i o. Marcin Wojnicki OCD, obfitym śniadaniu 😉 pielgrzymi przeszli blisko 30 km trasą, którą pokonywała Służebnica Boża Kunegunda Siwiec, przychodząc na spotkanie swojej wspólnoty OCDS w Wadowicach.

W czasie pielgrzymki pielgrzymi modlą się m. in. Liturgią Godzin.

W sobotę rano pielgrzymi, którzy idą pod duchową opieką karmelity neoprezbitera o. Marcina Wojnickiego OCDS dołączą do XXIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki, której główne celebrację przewidziane są w Siwcówce – na Wzgórzu Miłosierdzia i w Kaplicy Sióstr Zmartwychwstanek.

KONGRES TEOLOGÓW KONSULTORÓW NAD „POSITIO” KUNEGUNDY SIWIEC O JEJ CNOTACH I OPINII ŚWIĘTOŚCI.

Konsultorzy, na czele z generalnym promotorem wiary, ks. prał. Alberto Rojo Mejía, stwierdzili jednogłośnie, że w „Positio” zostały zgromadzone wystarczające dowody do stwierdzenia heroiczności cnót i opinii świętości Służebnicy Bożej i uznali, że może być ona przedmiotem dalszego postępowania w Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych, tj. poddana ocenie kardynałów i biskupów, członków tejże Dykasterii.

Informujemy Członkinie i Członków Diakonii Kunegundy Siwiec OCDS i wszystkich zainteresowanych procesem beatyfikacyjnym Służebnicy Bożej, że 2 maja br. miał miejsce w Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie Kongres Teologów Konsultorów nad „Positio” o jej cnotach i opinii świętości.

Ku radości nas wszystkich, konsultorzy, na czele z generalnym promotorem wiary, ks. prał. Alberto Rojo Mejía, stwierdzili jednogłośnie, że w „Positio” zostały zgromadzone wystarczające dowody do stwierdzenia heroiczności cnót i opinii świętości Służebnicy Bożej i uznali, że może być ona przedmiotem dalszego postępowania w Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych, tj. poddana ocenie kardynałów i biskupów, członków tejże Dykasterii. Jeśli ich osąd będzie także pozytywny, Ojciec Święty autoryzuje wydanie dekretu o heroiczności cnót Kunegundy. Będzie to oznaczało, że Kunegunda jest Czcigodną Służebnicą Bożą. Do jej beatyfikacji będzie jeszcze niezbędne zatwierdzenie cudu za jej przyczyną.

Przypomnijmy, że „Positio”, pod nadzorem o. Vincenzo Criscuolo OFMCap., relatora generalnego, opracował o. Szczepan Praśkiewicz OCD, postulator diecezjalnej fazy procesu beatyfikacyjnego Służebnicy Bożej, a obecnie relator Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych.

Strona 1 z 2

Oparte na WordPress & Theme by Anders Norén